Acceso
USUARIO
Usuario: usuario
Contraseña: *******
Modificar
Acceso
USUARIO ADMIN
Administrador: usuario
Contraseña: *******
Modificar
WIFI
HOST

Datos de la conexión HOST
Nombre: Igual que el id del aparato
Contraseña WIFI: individualizada
IP de acceso web: 192.168.10.36
Modificar
Conexión
LOCAL
WIFI

NOMBRE RED: ZENER ROUTER

ESTADO: Conectado
DHCP: Activo
IP: xxx.xxx.xxx.xx
Máscara de subred: xxx.xxx.xxx.xx
Puerta de enlace: xxx.xxx.xxx.xx
DNS 1: xxx.xxx.xxx.xx
DNS 2: xxx.xxx.xxx.xx
Configurar TCP/IP Nueva conexión WIFI
Conexión
LOCAL
DHCP